Luận văn

Luận văn đánh giá khả năng chống chịu của một số giống lúa đối với bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:07

luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRỊNH XUÂN BỘ ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA ðỐI VỚI BỆNH BẠC (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRỊNH XUÂN BỘ ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA ðỐI VỚI BỆNH BẠC (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 60.62.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS TS. Nguyễn Văn Viết HÀ NỘI – 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………. i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan! Bản luận văn tốt nghiệp này ñược hoàn thành bằng sự nhận thức chính xác của bản thân. Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này trung thực, chưa ñược sử dụng và công bố trong bất kỳ công trình bảo vệ luận văn nào khác. Mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Trịnh Xuân Bộ Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………. ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tôi ñã nhận ñược sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các Giáo viên hướng dẫn, của các tập thể, cá nhân, sự ñộng viên của bạn bè và gia ñình. Trước tiên tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyễn Văn Viết – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ñã dành cho tôi sự chỉ dẫn và giúp ñỡ tận tình trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu hoàn thành ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn Chi cục Bảo vệ thực vật Vĩnh Phúc – Các trạm Bảo vệ thực vật của các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên ñã giúp ñỡ và tạo ñiều kiện cho tôi thực hiện ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn KS. Phùng ðắc Lĩnh, KS. Phan Văn Trực, KS. Trần Thị ðoan Trang, KS. Kiều Thị Huệ và các ñồng nghiệp phòng kỹ thuật ñã giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin cảm ơn sự giúp ñỡ của bà con nông dân và các ñồng chí lãnh ñạo các ñịa phương, Xã Thanh Lãng huyện Bình Xuyên nơi tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài. Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình ñến tất cả các bạn bè, người thân và gia ñình ñã luôn ñộng viên và tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành bản luận văn này. Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2011 Tác giả Trịnh Xuân Bộ Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………. iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng biểu vi Danh mục các hình viii MỞ ðẦU 1 1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 2. Mục tiêu của ñề tài 2 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 2 4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 3 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ðỀ TÀI 4 1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu 4 1.2. Một số kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước 4 1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước 4 1.2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 16 CHƯƠNG II VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1. ðịa ñiểm và vật liệu nghiên cứu 24 2.1.1. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 24 2.1.2. Vật liệu nghiên cứu 24 2.2. Nội dung nghiên cứu 24 2.3. Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1. Phương pháp ñiều tra ñánh giá mức ñộ bệnh 25 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1. Kết quả ñiều tra mức ñộ bệnh bạc trên các giống lúa khác nhau và ñiều kiện canh tác khác nhau trong vụ mùa 2010 tại tỉnh Vĩnh Phúc 28 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………. iv 3.1.1 Mức ñộ bệnh bạc lúa trên các trà lúa khác nhau 28 3.1.2 Mức ñộ bệnh bạc trên giống lúa khác nhau 30 3.1.3 Mức ñộ bệnh bạc lúa trên các chân ñất khác nhau 36 3.2. ðánh giá khả năng chống chịu bệnh bạc của một số dòng/ giống lúa thuần, lúa lai 41 3.2.1. Thu thập nguồn bệnh và lây nhiễm nhân tạo 41 3.2.2. ðánh giá khả năng chống chịu bệnh của một số dòng/ giống lúa thuần, lúa lai trong chậu vại 45 3.2.3. ðánh giá khả năng chống chịu bệnh của một số dòng/ giống lúa thuần, lúa lai ngoài ñồng ruộng 59 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 71 4.1 Kết luận 71 4.2 ðề nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ðà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN VĂN 80 BẢNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 81 PHỤ LỤC 86 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………. v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CFU Colony-forming unit (Mật ñộ tế bào) CSB Chỉ số bệnh CTV Cộng tác viên CV(%) Hệ số biến ñộng trong thí nghiệm IRRI International Rice Research Institute (Viện nghiên cứu Lúa Quốc tế) LSD05 Ngưỡng so sánh NSL Ngày sau lây bệnh NN Nông Nghiệp NXB Nhà xuất bản PSA Potato Sacarose Agar TB Trung Bình TLB Tỷ lệ bệnh Vð Nguồn bệnh thu thập tại Văn ñiển, Thanh Trì, Hà Nội VT Nguồn bệnh thu thập tại Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc VY Nguồn bệnh thu thập tại Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc WA Water – Agar Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………. vi DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang 3.1 Mức ñộ bệnh bạc trà lúa mùa sớm trên giống Khang Dân 18 28 3.2 Mức ñộ bệnh bạc trên giống Khang dân 18 trà lúa mùa muộn (Vĩnh Phúc, vụ mùa 2010) 30 3.3 Mức ñộ bệnh bạc trên các giống lúa thuần vụ mùa năm 2010 31 3.4 Mức ñộ nhiễm bệnh bạc của một số giống lúa thuần khác nhau tại Vĩnh Phúc vụ mùa 2010 33 3.5 Mức ñộ bệnh bạc trên các giống lúa lai vụ mùa năm 2010 34 3.6 Mức ñộ bệnh bạc trên giống Q5 trên chân ñất vàn cao vụ mùa năm 2010 36 3.7 Mức ñộ bệnh bạc trên giống Q5 trên chân ñất vàn vụ mùa năm 2010 38 3.8 Mức ñộ bệnh bạc trên giống Q5 trên chân ñất trũng vụ mùa năm 2010 39 3.9 So sánh mức ñộ bệnh bạc trên các chân ñất khác nhau vụ mùa 2010 40 3.10 Mức ñộ chống chịu bệnh bạc của các giống lúa thuần với ba nguồn bệnh qua lây nhiễm nhân tạo trong chậu vại thời ñiểm 18 ngày sau lây bệnh tại Vĩnh Phúc vụ mùa năm 2010 (Cấp bệnh) 46 3.11 Mức ñộ chống chịu bệnh bạc của các giống lúa thuần với ba nguồn bệnh qua lây nhiễm nhân tạo trong chậu vại thời ñiểm 28 ngày sau lây bệnh tại Vĩnh Phúc vụ mùa năm 2010 (cấp bệnh) 48 3.12 Mức ñộ chống chịu bệnh bạc của các giống lúa lai với ba nguồn bệnh qua lây nhiễm nhân tạo trong chậu vại thời ñiểm 18 ngày sau lây bệnh tại Vĩnh Phúc vụ mùa năm 2010 (cấp bệnh). 51 3.13 Mức ñộ chống chịu bệnh bạc của các giống lúa lai với ba nguồn bệnh qua lây nhiễm nhân tạo trong chậu vại thời ñiểm 28 ngày sau lây bệnh tại Vĩnh Phúc vụ mùa năm 2010 (cấp bệnh) 53 3.14 So sánh mức ñộ bệnh bạc trên một số giống lúa thuần và lúa lai ñược Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………. vii lây bệnh nhân tạo bằng ba nguồn bệnh khác nhau (cấp bệnh) 57 3.15 Mức ñộ chống chịu bệnh bạc của các giống lúa thuần với ba nguồn bệnh qua lây nhiễm nhân tạo lúa cấy ngoài ñồng ruộng thời ñiểm 18 ngày sau lây bệnh tại Vĩnh Phúc vụ mùa năm 2010 (cấp bệnh) 61 3.16 Mức ñộ chống chịu bệnh bạc của các giống lúa thuần với ba nguồn bệnh qua lây nhiễm nhân tạo lúa cấy ngoài ñồng ruộng thời ñiểm 28 ngày sau lây bệnh tại Vĩnh Phúc vụ mùa năm 2010 (cấp bệnh) 63 3.17 Mức ñộ chống chịu bệnh bạc của các giống lúa lai với ba nguồn bệnh qua lây nhiễm nhân tạo lúa cấy ngoài ñồng ruộng thời ñiểm 18 ngày sau lây bệnh tại Vĩnh Phúc vụ mùa năm 2010 (cấp bệnh) 66 3.18 Mức ñộ chống chịu bệnh bạc của các giống lúa lai với ba nguồn bệnh qua lây nhiễm nhân tạo lúa cấy ngoài ñồng ruộng thời ñiểm 28 ngày sau lây bệnh tại Vĩnh Phúc vụ mùa năm 2010 (cấp bệnh) 69 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………. viii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Mức ñộ nhiễm bệnh bạc của giống Khang Dân 18 trà lúa mùa sớm 29 3.2 Mức ñộ nhiễm bạc trên giống Khang Dân 18 trà lúa mùa muộn 30 3.3 Mức ñộ bệnh bạc trên các giống lúa thuần vụ mùa năm 2010 32 3.4 Bệnh bạc gây hại trên giống lúa Khang dân 18 vụ mùa 2010 32 3.5 Mức ñộ bệnh bạc trên các giống lúa thuần khác nhau vụ mùa năm 2010 33 3.6 Mức ñộ bệnh bạc trên các giống lúa lai cấy vụ mùa 2010 35 3.7 Bệnh bạc gây gại trên giống lúa Thiên nguyên ưu 16 vụ mùa 2010 35 3.8 Mức ñộ bệnh bạc trên giống Q5 trên chân ñất vàn cao 37 3.9 Mức ñộ bệnh bạc trên giống Q5 trên chân ñất vàn 38 3.10 Mức ñộ bệnh bạc trên giống Q5 trên chân ñất trũng 39 3.11 So sánh mức ñộ gây hại của bệnh bạc trên các chân ñất khác nhau 41 3.12 Thực hiện lây bệnh nhân tạo trên lúa cấy trong chậu vại (Vĩnh Phúc, 2010) 42 3.13 Thực hiện lây bệnh trên lúa cấy ngoài ñồng ruộng (Vĩnh Phúc, 2010) 42 3.14 Triệu chứng bị bệnh bạc cấp bệnh 1 43 3.15 Triệu chứng bị bệnh bạc cấp bệnh 3 43 3.16 Triệu chứng bị bệnh bạc cấp bệnh 5 44 3.17 Triệu chứng bị bệnh bạc cấp 9 44 3.18 Bệnh bạc ñược lây bệnh nhân tạo trong nhà lưới 45 3.19 Mức ñộ bệnh bạc trên các giống lúa thuần ñược lây bệnh nhân tạo bằng ba nguồn bệnh khác nhau thời ñiểm 18 ngày sau lây bệnh 47 3.20 ðánh giá mức ñộ bệnh bạc trên các giống lúa thuần ñược lây bệnh nhân tạo bằng ba nguồn bệnh khác nhau thời ñiểm 28 ngày sau lây bệnh 50 3.21 Bệnh bạc ñược lây nhân tạo trên giống LT 6 50

Bạn Đang Xem: Luận văn đánh giá khả năng chống chịu của một số giống lúa đối với bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae

– Xem thêm –

Xem Thêm : Bài tập lớn Chủ nghĩa xã hội khoa học: Đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với Việt Nam hiện nay.

Xem thêm: Luận văn đánh giá khả năng chống chịu của một số giống lúa đối với bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oyae) ở tỉnh vĩnh phúc ,

Nguồn: https://luanvan247.net
Danh mục: Luận văn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button