Luận văn

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sản xuất của gà hubbard redbro nhập nội

Ngày đăng: 08/08/2013, 21:38

Luận văn, thạc sỹ, tiến sĩ, cao học, kinh tế, nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ———————————– NGUYỄN TRỌNG THIỆN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA HUBBARD REDBRO NHẬP NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : CHĂN NUÔI Mã số : 60.62.40 Người hướng dẫn khoa học : TS. PHÙNG ĐỨC TIẾN HÀ NỘI − −− − 2008 i LỜI CAM ĐOAN ! Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn. Các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2008 Học viên Nguyễn Trọng Thiện ii LỜI CẢM ƠN ! Có được công trình nghiên cứu này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc tới Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương – Viện Chăn nuôi, Khoa sau Đại học và Khoa Chăn nuôi thủy sản – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn: TS. Phùng Đức Tiến, người hướng dẫn khoa học, đồng thời là – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, đã đầu tư nhiều công sức và thời gian hướng dẫn, giúp đỡ tôi tận tình trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Các Thầy, Cô giáo Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa – Khoa Chăn nuôi thủy sản – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã động viên tinh thần, chỉ bảo trong thời gian làm đề tài và hoàn thành luận văn. Sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Phòng phân tích – Viện Chăn nuôi trong quá trình nghiên cứu và thí nghiệm. Tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã tạo mọi điều kiện động viên tôi hoàn thành luận văn. Tác giả luận văn Nguyễn Trọng Thiện iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi Danh mục các hình ảnh, sơ đồ vii Danh mục các biểu đồ, đồ thị viii 1. MỞ ĐẦU .1 1.1.ĐẶT VÂN ĐỀ 1 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .2 1.3. Ý NGHĨA NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 3 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .39 3.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 39 3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 40 3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 50 4.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN ĐÀN ÔNG BÀ .50 iv 4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN ĐÀN BỐ MẸ 69 4.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN ĐÀN NUÔI THỊT THƯƠNG PHẨM ( BROILER) 84 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .101 5.1. KẾT LUẬN .101 5.2. ĐỀ NGHỊ 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SS: Sơ sinh CS Cộng sự ĐVT: Đơn vị tính TĂ Thức ăn TL: Tỷ lệ TLNS: Tỷ lệ nuôi sống TT Tuần tuổi TTTĂ: Tiêu tốn thức ăn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam NS: Nuôi sống ME: Năng lượng trao đổi TB: Trung bình vi DANH MC CC BNG TRONG LUN VN STT TấN BNG TRANG Bảng 3.1. Chế độ chăm sóc nuôi dỡng sinh sản 41 Bảng 3.2. chế độ dinh dỡng nuôi sinh sản 41 Bảng 3.3.Chế độ dinh dỡng nuôi thịt thơng phẩm .42 Bảng 4.1. Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 0 – 20 tuần tuổi (%) 52 Bảng4.2. Khối lợng cơ thể giai đoạn 0 20 tuần tuổi (g) 54 Bảng 4.3. Lợng thức ăn thu nhận giai đoạn 0 -20 tuần tuổi . 58 Bảng 4.4. Một số chỉ tiêu trong giai đoạn thnh thục sinh dục 60 Bảng 4.5. Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng .62 Bảng 4.6. Tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn để sản xuất 10 quả trứng 65 Bảng 4.7. Khảo sát chất lợng trứng ở 38 tuần tuổi (n=30 quả) 67 Bảng 4.8. Kết quả ấp nở 68 Bảng 4.10. Khối lợng cơ thể giai đoạn 0 20 tuần tuổi . 73 Bảng 4.11. Lợng thức ăn thu nhận giai đoạn 0 -20 tuần tuổi . 75 Bảng 4.12.Một số chỉ tiêu trong giai đoạn thành thục sinh dục . 77 Bảng 4.13. tỷ lệ đẻ và năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn/10 trứng 79 Bảng 4.14. Khảo sát chất lợng trứng ở 38 tuần tuổi (n=30quả) 82 Bảng 4.15. Kết quả ấp nở 83 Bảng 4.16. Tỷ lệ nuôi sống . 84 Bảng 4.17. Khối lợng cơ thể, sinh trởng tuyyệt đối và tơng đối . 86 Bảng 4.18. Tiêu tốn và chi phí thức ăn/kg tăng khối lợng cơ thể . 89 Bảng 4.20. Năng suất thịt của thơng phẩm ở 9 tuần tuổi . 93 Bảng 4.21.Thành phần hoá học của thịt thơng phẩm ở 9tuần tuổi .95 Bảng 4.22. Năng suất thịt sản xuất ra từ một mái mẹ 96 Bảng 4.23. Kết quả nuôi thịt trong nông hộ 98 vii DANH MỤC CÁC ẢNH, SƠ ĐỒ STT TÊN ẢNH TRANG ẢNH 3.1. SƠ ĐỒ TẠO CON THƯƠNG PHẨM: 39 ẢNH: 4.1. ÔNG BÀ REDBRO 50 ẢNH 4.2. BỐ MẸ REDBRO .70 ẢNH 4.3. MỔ KHẢO SÁT NUÔI THỊT THUƠNG PHẨM (ABCD) LÚC 9 TUẦN TUỔI 94 ẢNH 4.4.MỘT SỐ ẢNH REDBRO NUÔI NGOÀI NGOÀI SẢN XUẤT .100 viii DANH MC CC BIU , TH STT TấN BIU , TH TRANG Đồ thị 4.1: Tỷ lệ đẻ qua các tuần tuổi . 63 Biểu đồ 4.1: năng suất trứng qua các tuần tuổi 64 Đồ thị 4.2. Tỷ lệ đẻ từ 24 64 tuần tuổi 80 Biểu đồ 4.2.: Năng suất trứng từ 24 64 tuần tuổi 80 Đồ thị 4.3. Khối lơng cơ thể từ sơ sinh đến 9 tuần tuổi . 87 Đồ thị 4.4. Sinh trởng tuyệt đối . 87 Đồ thị 4.5. Sinh trởng tơng đối 88 1 1. MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội, định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm giai đoạn 2000 – 2010 là phấn đấu đa tổng đàn gia cầm tăng bình quân hàng năm 11 – 12%. Một trong những giải pháp quan trọng nhằm đạt mục tiêu trên là nhanh chóng ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ về lĩnh vực di truyền giống của thế giới ,thông qua việc nhập các giống ông bà có năng suất chất lượng cao, dễ nuôi, ít bệnh tật để phát triển ở các vùng sinh thái khác nhau trong cả nước. Đi theo hướng này Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương đã đi sâu nghiên cứu và phát triển các giống lông màu như Tam Hoàng, Lương Phượng của Trung Quốc, Kabir của Israen, Sasso của Cộng hoà Pháp .và đều cho kết quả tốt. Để tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng giống lông màu, gần đây Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương đã nhập về giống ông bà Hubbard Redbro. Redbro là giống nặng cân nằm trong bộ giống Hubbard Isa của Cộng hoà Pháp. có đặc điểm lông màu nâu ,da và chân màu vàng, thân hình chắc khoẻ, cân đối. Trống A khối lượng cơ thể lúc 38 – 40 tuần tuổi đạt 4,3 – 4,5 kg, mái D năng suất sinh sản đến 64 tuần tuổi đạt 174 quả/mái, thương phẩm nuôi lúc 63 ngày tuổi đạt 2585g/con [15]. Đây là giống có ưu điểm tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng cho thịt cao phát triển ở hầu hết các nước trên thế giới. Để có cơ sở khoa học đánh giá đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của ông bà trên chúng tôi tiên hành đề tài: “Nghiên cứu khả năng sản xuất của Hubbard Redbro nhập nội”. . “Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà Hubbard Redbro nhập nội . 2 1.2. Mục tiêu của đề tài – Xác định được khả năng sản xuất của gà ông bà Hubbard Redbro nhập. ———————————– NGUYỄN TRỌNG THIỆN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ HUBBARD REDBRO NHẬP NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : CHĂN NUÔI Mã số : 60.62.40

Bạn Đang Xem: [Luận văn]nghiên cứu khả năng sản xuất của gà hubbard redbro nhập nội

– Xem thêm –

Xem Thêm : TÍNH CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THỦY HÓA XI MĂNG

Xem thêm: [Luận văn]nghiên cứu khả năng sản xuất của gà hubbard redbro nhập nội ,

Nguồn: https://luanvan247.net
Danh mục: Luận văn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button